Anlæggelsen af Femern-forbindelsen skaber 42.000 årsværk i direkte og indirekte beskæftigelse.

Det fremgår af en ny analyse fra COWI.

Tunnelbyggeriets første fase har især skabt danske arbejdspladser, men på sigt vil der være et stigende behov for udenlandsk arbejdskraft.

Den efterspurgte danske arbejdskraft vil ikke umiddelbart være til stede i tilstrækkeligt omfang, og der vil derfor være behov for at øge arbejdsstyrken, ikke mindst i bygge- og anlægsbranchen.

Derfor skal tilgangen til de erhvervsfaglige uddannelser øges, og der vil løbende opstå et betydeligt behov for efteruddannelse, fastslår COWI-analysen.

Seks hovedkonklusioner i COWI-analysen
COWI-analysen, der er udført for de regionale arbejdsmarkedsråd i Hovedstaden (RAR Hovedstaden) og Sjælland (RAR Sjælland), har seks hovedkonklusioner:

Job til 42.000 årsværk
Selve anlægsprojektet ventes at betyde en samlet arbejdskraftefterspørgsel på op til 20.000 årsværk i direkte effekter, og det største behov forventes at være størst i perioden 2024-2027.

Den indirekte effekt er beregnet til 22.000 årsværk.

I arbejdets indledende faser forventes den danske beskæftigelse at være relativt høj, da mange indledende opgaver er tildelt danske virksomheder.

På sigt er der behov for både dansk og udenlandsk arbejdskraft.

Disse jobs bliver efterspurgt
Der vil især blive efterspørgsel efter erfarne ikke- faglærte, chauffører, smede, elektrikere og ingeniører.
Fra 2021 til 2026 vil der være stor efterspørgsel efter ikke-faglærte til jordarbejde, betonarbejde på portaler og ikke mindst til støbning og udskibning af betonelementer til sænketunnelen.

Fra ca. 2026 bliver der stigende efterspørgsel efter faglært arbejdskraft – især elektrikere, smede mv. til montage af installationer, signalsystemer mv.
Projektet vil også efterspørge arbejdskraft hos et stort antal underleverandører.
Bl.a. engroshandel, bygge- og anlægsvirksomheder, ingeniørrådgivning, lokal service (catering, overnatning mv.) og transport.
Især catering, overnatning mv., bygge- og anlæg samt transport forventes at trække på de lokale virksomheder og dermed påvirke det lokale arbejdsmarked.

Problemer med lokal rekruttering
Lokale virksomheder, jobcentre og uddannelsesinstitutioner kan ikke alene tilfredsstille projektets behov for arbejdskraft og indfri potentialet for dansk arbejdskraft på byggeriet.
Der er derfor i høj grad brug for samarbejde og koordination regionalt og på tværs af landet. Udfordringen for det lokale arbejdsmarked nær Femern Bælt og Rødbyhavn bliver en faldende arbejdsstyrke, som ventes at ramme bygge- og anlægsbranchen de kommende år.

Arbejdsstyrken skal udvides i bygge-anlæg
COWI forventer, at Femern Bælt vil tiltrække en del arbejdskraft fra de øvrige bygge- og anlægsvirksomheder i landet lokalt, regionalt og muligvis også nationalt.
Det er sandsynligt, at beskæftigelsesmulighederne på Femern Bælt-forbindelsen vil betyde mange jobskift i branchen, og at lokale og regionale virksomheder vil opleve et rekrutteringsbehov og må- ske endda rekrutteringsproblemer på grund af jobskifte blandt deres medarbejdere.
Derfor er det vigtigt, at arbejdsmarkeds- og uddannelsesindsatser rettes mod både det ordinære bygge- og anlægsarbejdsmarked og mod Femern Bælt-byggeriet. Fokus bør desuden være på generelt at udvide arbejdsstyrken i bygge- og anlægsbranchen - via flere erhvervsuddannede og ved at trække folk fra udkanten af det ordinære arbejdsmarked ind i jobs.

Tilgangen til erhvervsfaglige uddannelser skal øges
Den faldende arbejdsstyrke er en alvorlig udfordring for både Femern Bælt-projektet og for resten af bygge- og anlægsbranchen de kommende år.
Rekrutteringsgrundlaget blandt ledige er meget begrænset, og der kan derfor forventes yderligere rekrutteringsvanskeligheder de kommende år.
Mangel på erhvervsuddannede på landsplan og lokalt på Sjælland og i kommunerne nær Femern Bælt-forbindelsen kan udvikle sig til et stort problem. Tilgangen til erhvervsuddannelserne har været faldende de seneste mange år over hele landet, og rekrutteringsproblemer blandt elektrikere, VVS'ere, tømrere, murere, smede m.fl. kan vise sig at blive store.
Der er derfor behov for at både synliggøre uddannelserne og de positive beskæftigelsesmuligheder i denne branche og fortsætte arbejdet med at motivere både de unge til at begynde en erhvervsuddannelse og virksomhederne til at etablere lærepladser.
Behovet for uddannelsesinitiativer er allerede nu aktuelt for bygge- og anlægsbranchen generelt, hvor der er stor efterspørgsel efter faglærte. Femern Bælt- forbindelsen vil øge efterspørgslen efter faglærte, især fra 2026.

Behov for efteruddannelse
Det er på nuværende tidspunkt ikke realistisk at fastlægge en uddannelses- og rekrutteringsplan for arbejdskraft til Femern Bælt-forbindelsen.
Derimod vurderer COWI, at det vil være helt afgørende at fastholde og udvikle de formaliserede og konstruktive rammer for den løbende kontakt mellem entreprenører, Femern Agency, erhvervsskoler og RAR og at etablere et beredskab til at iværksætte efteruddannelse med relativ kort varsel – til rekruttering til Femern Bælt og til den øvrige bygge- og anlægsbranche.
Femern Agency, Femern Bælt Development, de lokale jobcentre, de regionale arbejdsmarkedsråd og kontorer samt bl.a. uddannelsesinstitutionen Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster, CELF, vil have en nøglerolle i denne koordinerende indsats.