Dansk-tysk samarbejde om ny uddannelse med internationalt perspektiv

studerende-femern-belt-development

Roskilde Universitet (RUC) og Christian Albrechts Universität zu Kiel lancerer nu en to-årig masteruddannelse, ”Double master´s degree in Business Administration”.
De studerende gennemfører uddannelsen dels i Roskilde, dels i Kiel og skriver projekter med andre studerende fra begge universiteter. Gennem projektarbejdet og undervisningen lærer de studerende at identificere muligheder og udfordringer i virksomhedsledelse, særligt i samarbejde mellem danske og tyske virksomheder, myndigheder og organisationer.
Uddannelsesforløbet giver de studerende en kandidatgrad fra både Roskilde Universitet og Christian Albrechts Universität zu Kiel.

Internationale virksomhedssamarbejder
Det er den kommende Femern-forbindelse, der er baggrunden for det dansk-tyske undervisningssamarbejde. Med denne forbindelse er der brug for ny viden, øget samarbejde og innovation på begge sider af grænsen.
Dette uddannelsesforløb giver de studerende en unik mulighed for at studere internationale virksomhedssamarbejder, både i Femern-regionen og i andre regioner i Danmark og Tyskland.

Indgående kendskab til dansk-tysk samarbejde
Studerende, der er indskrevet på RUC, begynder førte semester i Roskilde. Andet semester gennemføres i Kiel, hvor den studerende møder de tyske studerende, og sammen med dem gennemføres et projekt over de efterfølgende to semestre.
”Fordelen for de studerende på uddannelsen er, at de får indgående kendskab til det dansk-tyske samarbejde og virksomhedskulturen i begge lande. Tyskland er jo Danmarks største eksportmarked, og der er stor efterspørgsel efter profiler, som kan noget på dette område,” siger lektor Margit Neisig, RUC i en pressemeddelelse.

Uddannelsesforløb på engelsk
Det er ikke nødvendigt at kunne tysk for at gennemføre den nye uddannelse, fordi forløbet foregår på engelsk. Men der er mulighed for at tage tyskundervisning ved siden af studiet.
”Med uddannelsen understreger Roskilde Universitet, at vi er regionens universitet. Region Sjælland satser på at udvikle det dansk tyske samarbejde, da Femern-forbindelsen jo gør, at vi udvikler os til at være en grænseregion, hvor koblingen til Tyskland bliver betydeligt tættere. Det kan booste hele området,” siger lektor Margit Neisig, RUC.
Den dobbelte kandidatuddannelse lanceres fra efteråret 2024.

Yderligere information
Læs om uddannelsen på RUC´s hjemmeside

Region Sjælland og Slesvig-Holsten styrker samarbejdet med ny handleplan

Puttgarden-maj-2024-femern-belt-development

Region Sjælland og delstaten Slesvig-Holsten er nu klar med en handleplan for en række fælles indsatser, der skal styrke det dansk-tyske samarbejde hen over Femern Bælt.

christian-wedell-neergaard-femern-belt-development
Udvalgsformand Christian Wedell-Neergaard glæder sig over øget dansk-tysk samarbejde. Foto: Femern Belt Development

”Det er et rigtig flot oplæg til en samarbejdsaftale, som er mere specifik end tidligere aftaler. Den er delt op i en række områder, hvor vi har fælles fodslag. Aftalen viser, at det dansk-tyske samarbejde er i god udvikling frem mod åbningen af Femern Bælt-forbindelsen,” siger formanden for Region Sjællands udvalg for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde, Christian Wedell-Neergaard.

Fire indsatsområder
Det dansk-tyske regionale samarbejde har fokus på fire konkrete indsatsområder:

  • Regional udvikling
  • Mobilitet og arbejdsmarked
  • Uddannelse og kulturelt samarbejde
  • Klima og miljø

Regional udvikling med grønt fokus
Region Sjælland og Slesvig-Holsten vil i de kommende år styrke det grænseoverskridende politiske samarbejde og gøre den dansk-tyske region til pioner region indenfor grøn omstilling med udvikling af løsninger til hele verden.
Det skal ske i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, forskning og erhvervsliv, og i løbet af 2024 gennemføres en analyse af potentialet i grøn energi, produktion og anvendelse.

Mobilitet og arbejdsmarked
Sammen med transportselskaber vil Region Sjælland og Slesvig-Holsten arbejde for en koordineret grænseoverskridende køreplan for togtrafikken i Femern Bælt-regionen. Det skal bl.a. gøre det muligt at krydse grænsen uden skift i den offentlige trafik, og samarbejde om billetter og priser skal senest etableres i forbindelse med Femern-forbindelsens åbning i 2029.
Infrastrukturen skal styrkes med en omlæsningsterminal for gods i Region Sjælland, og rute 9 med bl.a. et fremrykket færgeleje i Tårs samt den sjællandske tværforbindelse skal styrkes.
Alle disse tiltag vil sammen med Femern-forbindelsen øge den grænseoverskridende pendling, og derfor vil Region Sjælland og Slesvig-Holsten øge rådgivningen af både arbejdsgivere og arbejdstagere om arbejdsmarkedsforhold og arbejde for at gøre pendling lettere.

Uddannelse og kulturelt samarbejde
Region Sjælland og Slesvig-Holsten vil videreudvikle det gode naboskab, bl.a. med flere borgermøder og andre aktiviteter på tværs af grænsen og øge samarbejdet om madkultur og fødevareproduktion.
Parterne vil også øge sprogforståelsen og mulighederne for uddannelse hen over Femern Bælt, bl.a. ved at tilskynde til samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner.

Klima- og miljøfokus på grøn megainfrastruktur
Region Sjælland og Slesvig-Holsten stræber efter en miljøvenlig omlægning af den tunge godstransport.
Udover målet om at flytte godstransporten over på bane arbejdes også for at finde løsninger til emissionsfri godstransport.
Parterne vil arbejde for at skabe et dansk-tysk projekt, der med nye viden omkring Femern-byggeriet skal medvirke til at etablere og opbygge samarbejdsstrukturer mellem virksomheder og videns- og uddannelsesinstitutioner og kobles til videns- og læringscenter Fehmarn Innovation Link i Rødbyhavn.

Nordtysk erhvervsliv ser positivt på fremtiden i grænseoverskridende samarbejde med Danmark

Puttgarden-femern-belt-development

25. januar 2024 - 

Femern Bælt-projektet er medvirkende til at skabe så store forventninger i det nordtyske erhvervsliv, at Hansebelt-regionen skiller sig positivt ud i forhold til andre tyske regioner, mener industri- og handelskammeret i Lübeck.

”Vores økonomi i Hansebelt-regionen er stærk, stemningen hos os er bedre end i andre regioner. Vi har de største chancer for at blive en vækst-region i Nordeuropa,” sagde præsidenten for IHK zu Lübeck, Hagen Goldbeck, i sin tale ved erhvervsorganisationens nytårskur i Lübeck.

”IHK´s nytårsarrangement gav et klart signal fra en styrket region og en understregning af, at erhvervslivet i Nordtyskland har rettet blikket mod nord og i stigende grad ser mulighederne i samarbejdet med virksomheder i Danmark,” siger direktør i Femern Belt Development, Stig Rømer Winther, der var blandt de omkring 1.000 deltagere i nytårskuren.

Grøn omstilling og vedvarende energi
Stig Rømer Winther hæfter sig ved, at i både Danmark og Tyskland står den grønne omstilling og vedvarende energi højt på dagsordenen, både i befolkningen og i erhvervslivet, og det var også et centralt tema ved nytårskuren i IHK zu Lübeck.

Ministerpræsident i Slesvig-Holsten, Daniel Günther, hæftede sig i sin tale ved, at energiomstillingen og den digitale transformation skal udnyttes bedst muligt til at styrke konkurrenceevnen og sikre fortsat velstand.

”Det vil lykkes med innovative og målrettede løsninger i vedvarende energi,” sagde Daniel Günther.

Lovende fremtid for Femern Bælt Regionen
IHK-præsident Hagen Goldbeck påpegede endvidere i sin nytårstale, at det i fremtiden i sær også handler om at tænke og handle i et større perspektiv.

”Trafikinfrastrukturen og energiomstillingen med vedvarende energi fra vindkraft fungerer kun, hvis vi planlægger og handler på tværs af landegrænser,” sagde Hagen Goldbeck og understregede,
at alle aktører skal medvirke til planlægningen af den fremtid, der bliver en realitet med åbningen af Femern Bælt-tunnelen, som skaber nye store muligheder for Nordtyskland.

”Samlet set tegner udsigten til et øget samarbejde mellem Østdanmark og Nordtyskland et lovende billede for fremtiden. Med fokus på grøn omstilling og stærke partnerskaber, er Femern Bælt Regionen godt positioneret som en førende vækst-region i Europa,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Femern-projektet brager videre mod nyt fremtidsscenarie for vækst og udvikling

tunnelelement-femern-belt-development

20.12.2023 -

”Når jeg tager de regionale briller på og ser på Femern-projektet, kan et tilbageblik på 2023 kun bringe mig i absolut tophumør. Det har været et år præget af markante milepæle og en understregning af, at projektet brager videre mod et fremtidsscenarie præget af vækst og udvikling på begge sider af Femern Bælt,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Han peger på en række markante milepæle, først og fremmest:

  • Beslutningen om at permanentgøre tunnelfabrikken i Rødbyhavn
  • Færdiggørelsen af den nye store havn i Rødbyhavn
  • Støbningen af det første tunnelelement
  • Nye million-kontrakter til danske virksomheder
  • Nye erhvervsområder på Lolland-Falster og Sjælland
  • Fortsat udbygning af det dansk-tyske politiske og kulturelle samarbejde

Året mest perspektivrige nyhed

stig-rømer-winther-femern-belt-development
Direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development - glæder sig over fremtidsperspektiverne. Foto: Femern Belt Development

Årets mest perspektivrige nyhed var Folketingets beslutning om at forsætte produktionen på tunnelfabrikken i Rødbyhavn også efter det sidste element til Femern-forbindelsen er støbt.

Det betyder, at der fortsat vil være brug for danske medarbejdere og danske virksomheder som leverandører af varer og ydelser til fabrikkens produktion, hvad enten det drejer sig om tunnel-elementer til kommende danske eller internationale infrastrukturprojekter, havvindmølle fundamenter eller andre produktioner, som det store produktionsanlæg i Rødbyhavn vil være oplagt til at udføre.

”Fremtidsperspektiverne for fabrikken i Rødbyhavn er enorme. Det er ikke vanskeligt at forestille sig faciliteterne i Rødbyhavn som fremtidens multifunktionelle teknologicenter, der kommer til at spille en international rolle i den grønne omstilling og yderligere forstærker Danmarks rolle som verdensledende indenfor udviklingen af grøn megainfrastruktur. Tunnelfabrikkens tilstedeværelse og aktiviteter er allerede i kraft af sin størrelse og høje teknologiske standard genstand for international opmærksomhed, og den opmærksomhed vil ikke blive mindre i takt med, at nye højteknologiske produkter finder vej til produktionsområderne. Det kan ikke alene medføre øget aktivitet på selve fabrikken, men vil også tiltrække såvel nationale som internationale investeringer til området med en afsmittende effekt på hele Østdanmark,” siger Stig Rømer Winther.

Mange danske virksomheder på Femern-projektet
Femern-forbindelsen er allerede en succeshistorie for danske virksomheder.

En opgørelse foretaget i august i år viste, at af de 671 virksomheder, der indtil da havde vundet opgaver på projektet, var de 477 virksomheder danske, hvilket svarer til 71 procent.

”Andelen af danske virksomheder med opgaver har været stigende siden projektets start.  Det er en betydelig succes, der bunder i det tætte samarbejde mellem Femern Belt Development, erhvervsråd, konsortier og bygherren gennem mange år,” siger Stig Rømer Winther.

Erhvervsarealer
Den betydelige erhvervsaktivitet på og omkring Femern-projektet har øget erhvervslivets interesse for lokalisering i Østdanmark, og det er en af årsagerne til en stadig udvidelse af erhvervsarealerne på Lolland-Falster og Sjælland.

”Vi oplever, at det Ikke mindst er arealerne langs Sydmotorvejen fra Rødbyhavn over Falster og op til Køge, der har investorernes og virksomhedernes interesse,” siger Stig Rømer Winther.

Tyske jernbaneinvesteringer på 37,5 mia. kr.
Hovedaktiviteterne på Femern-projektet ligger naturligt nok på Lolland, men også på Femern er tunnel-byggeriet nu særdeles synligt med det store landtilslutningsanlæg ved færgehavnen i Puttgarden, hvor anlægsaktiviteterne skrider frem efter planen.

”Det er også glædeligt at konstatere, at Deutsche Bahn (DB) nu har indledt byggeriet af tilslutningsanlæggene til Femern-forbindelsen,” siger Stig Rømer Winther.

Deutsche Bahn skal realisere et mammut-projekt fra Lübeck til Puttgarden omfattende 88 kilometer tosporet elektrificeret banestrækning, en to kilometer lang tunnel under Fehmarnsund, 80 nye broer og seks nye banegårde.

Anlægssummen andrager mere end 5 milliarder Euro svarende til ca. 37,5 mia. kr.

”Jeg glæder mig ikke alene over, at der nu sættes turbo på de tyske jernbaneanlæg, der også giver muligheder for danske virksomheder, men endvidere over at der generelt er stigende tilslutning til Femern-projektet i Tyskland. Både på det politiske og kulturelle plan er samarbejdet hen over Femern Bælt styrket i det forløbne år, og jeg har en klar fornemmelse af, at der i Tyskland er en stigende erkendelse af, at Femern-forbindelsen også skaber muligheder for tyske virksomheder, både i anlægsfasen og i tiden derefter,” siger Stig Rømer Winther.

International undervisning
Femern-projektet har været medvirkende til, at antallet af internationale arbejdspladser er øget, så der i dag arbejder godt 3.300 internationale medarbejdere på Lolland.

”Det stiller nye krav til offentlig service, bl.a. på skole- og undervisningsområdet, og jeg glæder mig derfor ikke mindst over to tiltag på Lolland, der imødekommer dette,” siger Stig Rømer Winther.

I august 2021 åbnede Lolland Kommune Danmarks første internationale folkeskole.

Maribo International School har fra dag ét været en succes, og tilgangen af elever er så stor, at det i år er besluttet, at skolen fra kommende skoleår udvides med endnu en klasse, hvorved elevtallet hæves til 120.

I tråd med dette tilbyder Maribo Gymnasium fra kommende skoleår en ny studieretning, Global Studies, som en del af skolens stx-uddannelse.

Global Studies bygger videre på de mange gode erfaringer fra Lolland International School, som Maribo Gymnasium samarbejder tæt med i det daglige.

”De lollandske tiltag på skole- og undervisningsområdet afspejler et stigende behov for internationalisering blandt de unge studerende, og initiativerne er medvirkende til at styrke muligheden for, at endnu flere højtkvalificerede borgere bosætter sig i den sydlige del af Region Sjælland,” siger Stig Rømer Winther.

Internationale arbejdspladser og unge i arbejde
Aktørerne på Femern-projektet gør løbende en indsats for at tilknytte lærlinge til projektet, og samtidig også for at unge uden job og uddannelse får mulighed for at komme i fast beskæftigelse.

”Jeg glæder mig over, at Femern A/S og entreprenørkonsortierne Femern Link Contractors, Fehmarn Belt Contractors og Femern Systems Contractors gør en indsats for at skabe lærlingepladser på Femern-projektet og også bringer unge udsatte i job. Det er én af mange positive effekter af Femern-projektet,” siger Stig Rømer Winther.

Skulderklap til lokale
"Ved indgangen til 2024 føler jeg trang til at give virksomhederne og lokalsamfundet et skulderklap for den måde, hvorpå de har modtaget de tusinder af nye internationale medarbejdere, der er kommet til landsdelen i kraft af Femern-projektet," siger Stig Rømer Winther og fortsætter:

"Det er i rekordhøjt tempo, at både erhvervsliv, handelslivet og undervisningsinstitutioner har modtaget nye kulturer og fremmede sprog. Den del af Femernprojektet er gået over al forventning.

Jeg har mødt mange af de nyankomne, såvel højtuddannede som andre medarbejdere, der har udtrykt stor glæde over den modtagelse, de har fået i lokalsamfundet.

Det varsler et kæmpeskridt i retning af at fremme det internationale mindset, som vil være med til at højne vores område og tilføre yderligere investeringer og flere internationale medarbejdere i virksomhederne.

Med dette glædelige fremtidsperspektiv ønsker jeg alle Glædelig Jul og Godt Nytår."