Det planlagte hotel- og kontorbyggeri skal ligge vest for erhvervshavnen (der ses i baggrunden til højre). Illustration: Bach Gruppen

18. oktober 2022

bach-gruppen-femern-belt-development

Planerne om hotel- og kontorbyggeri ved Vestre Kaj i Rødbyhavn er ikke mulige at gennemføre indenfor de nuværende rammer, og derfor sender Lolland Kommune nu en ny lokalplan i offentlig høring med en frist på seks uger.

Den nye lokalplan skal åbne for et byggeprojekt på ca. 20.000 etagekvadratmeter i op til ni etager indrettet til kontor, hotel og service, herunder detailhandel samt et parkeringshus.

Bag byggeplanerne står Bach Gruppen A/S, der ejer arealerne ved Vestre Kaj.

Internationalt kraftcenter for turisme i Østdanmark
Den nordlige og østlige del af havnearealet i Rødbyhavn skal fortsat være en aktiv erhvervshavn.

”Rødbyhavn erhvervshavn og dennes aktivitet er en kvalitet for Rødbyhavn, både som karaktertræk og for den økonomiske aktivitet. Lokalplanen må derfor ikke betyde, at havnen bliver begrænset af den nye byudvikling,” hedder det i lokalplanforslaget.

Det nye er lokalplanens forslag til ændringer for den vestlige del af havnearealet, der støder op til den 300 meter brede forstrand, som skabes af opgrav fra Femern-projektet.

Her skal den nye lokalplan åbne for byggeprojekter med hovedvægten på turisme.

holger-schou-rasmussen-femern-belt-development
Borgmester Holger Schou Rasmussen ser store muligheder i Lollands turisme-udvikling. Foto: Femern Belt Development

”Det er et meget attraktivt område, som kan blive et stort aktiv i fremtidens turismeudvikling på Lolland,” fastslår borgmester Holger Schou Rasmussen, og fortsætter:

”Vestre Kaj i Rødbyhavn er en del af sydkysten, som vi i Lolland Kommune har store planer for. Området fra Nakskov Fjord i vest til Hyllekrog i øst kan udvikles til et internationalt kraftcenter for bæredygtig turisme i Østdanmark. Vi oplever allerede nu en betydelig interesse fra investorer, der ser mulighederne, ikke mindst i lyset af den kommende Femern-forbindelse og skabelsen en ny befolkningsrig Femern Bælt Region.”

Med henblik på fremtidens vækstmuligheder i turismen er Lolland Kommune i øjeblikket i samarbejde med Realdania og Dansk Kyst- og Naturturisme i færd med at udarbejde en udviklingsplan for området fra Hummingen til Rødbyhavn.

Tre områder med forskellige muligheder

bach-gruppen-femern-belt-development
Lokalplanen åbner for byggeri op til ni etager. Illustration: Bach Gruppen

Med Vestre Kaj i spil opstår muligheder for nye projekter, og lokalplanen, der nu er i høring, opdeler det vestlige havneareal i tre delområder med forskellige muligheder:

  1. Hvor der forventes opført kontorer, 108 hotelværelser og 30 hotellejligheder
  2. Hvor der etableres 200 parkeringspladser og butikker i kombination med kontorer eller omkring 150 hotelværelser
  3. Hvor der etableres adgangsvej og faciliteter til rekreative formål, herunder offentlige events

Den nye lokalplan indeholder bl.a. en bestemmelse om, at ”al bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal have en ydre fremtræden i høj arkitektonisk kvalitet, så der skabes en sammenhæng til det eksisterende område”.

Skal markere indsejlingen til Rødbyhavn
Lokalplanen åbner for at bygge i ni etager op til 41 meters højde, men den nye bebyggelse vil ikke skille sig væsentligt ud fra den eksisterende havnebebyggelse, som bl.a. rummer to siloer og andre havne- og industrierhverv.

”Lolland Kommune har vurderet, at projektet på havnens nuværende yderste punkt kan være med til at markere indsejlingen til Rødbyhavn og stå som et ”fyrtårn” mod havet. Området er i forvejen domineret af færgeanlægget og af to kornsiloer, der er op til 45 meter høje. Det vurderes, at den nye bebyggelse ikke vil ændre væsentligt på det visuelle indtryk af kystlandskabet. Bebyggelsen vurderes dermed heller ikke at medføre en væsentligt negativ påvirkning af det visuelle indtryk af kystnærhedszonen ved Rødbyhavn.

Samlet set vurderes det, at lokalplanen ikke medfører ændringer af Rødbyhavns kystprofil,” hedder det i lokalplanforslaget.

Yderligere information

Se hele lokalplanforslaget her