Forbindelsen over Femer Bælt - forundersøgelser [1] og Femer Bælt - Traffic Demand Study [2] 1997

I „Femer Bælt - Traffic Demand Study“ fremlægges resultaterne af en kompleks prognose for trafikmængden over Femer Bælt i år 2010. Undersøgelsens hoved-formål har været at udvikle en trafikmodel (FTC-model). Modellen er rumligt og strukturelt udformet således, at den omfatter den samlede trafik og alle trafiktyper over en skæringslinje fra tilgangen til Østersøen til den midterste del af Østersøen og dermed i princippet den samlede trafikmængde mellem Central- og Nordeuropa („Østersø-snit“). Person- og godstrafikken er behandlet i to separate delmodeller. Modellen er så omfattende, at det også har været muligt at komme med en detaljeret prognose for trafikken på alle andre færgelinjer i den sydlige del af Østersøen.

Det er blevet undersøgt, hvordan forskellige tekniske løsninger for den faste forbindelse over bæltet vil påvirke mængden og fordelingen af trafikken. Som referencescenario er der dog kun brugt en i vid udstrækning uændret færgetrafik indtil år 2010. Færgetrafikken har imidlertid tidligere bevist sin evne til tilpasning og fornyelse. De få ændringer af status quo, der er foretaget, er snarere valgt til ulempe for færgetrafikken.

I modsætning til den sædvanlige fremgangsmåde ved langsigtede prognoser er de mange input i FTC-modellen af tids- og omkostningsmæssige grunde ikke blevet varieret, således at der indtil nu for hver teknisk løsning for den faste forbindelse og referencescenariet kun foreligger ét prognoseresultat for persontrafikken og ét for godstrafikken. Dermed er det fortsat uklart, hvor resultaterne skal indordnes mellem en optimistisk og en pessimistisk helhedsvurdering.

Der er set bort fra detaljerede sensibilitetsundersøgelser. I det viste eksempel med udskiftning af Fugleflugtslinjen med en fast forbindelse (2 +4-variant) og samtidig nedsættelse af afgangsfrekvensen for bilfærgetrafikken til Sydsverige er det med en stigning i personbilstrafikken på 30% i forhold til referenceeksemplet på en anskuelig måde demonstreret, hvilken betydning valget af input har på prognoseresultatet og således også, hvor nødvendigt det er ikke kun at undersøge tekniske varianter for den faste forbindelse, men også virkningerne af forskellige samfundsøkonomiske udviklinger og forskellige færgetrafikscenarier.

De fremlagte prognoseresultater synes alt i alt at ligge meget højt. Dette gælder såvel for den samlede trafik over Østersø-snittet som trafikken over Femer Bælt samt den nye trafik, der vil opstå som følge af det forbedrede trafikudbud, som en fast forbindelse resulterer i, foruden flytning af trafik fra andre trafiktyper og færgelinjer. Årsagerne til dette resultat er efter vort skøn især

  • de temmeligt optimistisk valgte samfundsøkonomiske rammedata,
  • de i gennemsnit for højt satte basisdata for de enkelte færgelinjer for hhv. 1994 og 1996 (de ligger for godsfærgetrafikkens vedkommende ca. 30% over de faktiske tal),
  • en undervurdering af den trafik på færgelinjerne, som skyldes det toldfrie salg, og som nu bortfalder,
  • for højt satte tidsfordele ved den faste forbindelse i forhold til referencescenariet, hvor der helt klart ikke tages tilstrækkeligt højde for de lovbestemte hviletidsbestemmelser og de individuelle pauseordninger ved den beregnede gennemsnitlige rejseafstand på 1.100 km,
  • de i sammenligning med Fugleflugtslinjen og dermed den faste forbindelse i gennemsnit for højt satte overfartspriser på de enkelte færgelinjer og
  • upåviselige ændringer i færgetrafiknettet i den sydlige del af Østersøen (bortfald af linjer og til dels indsættelse af meget dyre hurtigfærger).

Referencescenariet afspejler alt i alt ikke den udvikling i færgetrafikken, som må forventes indtil år 2010, og står til dels i klar kontrast til aktuelle tendenser (fx øget frekvens på forbindelser, som i referencescenariet ikke længere forekommer i år 2010).

De hidtil offentliggjorte udtalelser om energiregnskabet ved en fast bæltforbindelse i forhold til fortsat færgedrift er tendentiøs, udifferentieret og ikke til at kontrollere. Energiforbruget på en række forbindelser, fra hvilke der iht. beregningerne vil blive ført trafik over til den faste forbindelse, er mindre end ved brug af den faste forbindelse over bæltet. 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket