Banegods i Danmark med relation til Femern Bælt 2005

Etablering af en fast forbindelse via Femern Bælt forventes at påvirke trafikken på bane i Danmark. Specielt for godstrafikken forventes der en betydelig vækst drevet af de konkurrencemæssige fordele i relation til såvel vejtrafikken som til færgeruterne mellem Sverige og Tyskland. Herudover forventes stort set al transiterende banetrafik at ændre rute fra den nuværende via Storebælt og landegrænsen til en fremtidig via Femern Bælt, ligesom den internationale trafik mellem Østdanmark og kontinentet forventes omlagt fra ruten via Storebælt til ruten via Femern Bælt.

Omfanget af den fremtidige trafik via Femern Bælt er analyseret og modelleret i en række studier, og skal ikke gøres til genstand for en nærmere diskussion her. Der kan dog henvises til det omfattende udrednings- og modelarbejde der er udført, senest afrapporteret i FTC hovedrapporten fra marts/april 2003, og i reference case rapporten fra november 2003.

Derimod er det af afgørende betydning for en forståelse af disse tal, at udgangspunktet for prognoserne er så korrekt som muligt.

Jernbanegodset i Danmark kan grundlæggende opdeles i følgende tre geografisk relaterede kategorier:

  • Nationalt gods, hvor såvel start- som slutpunkt ligger inden for Danmarks grænser
  • Internationalt gods, hvor enten start- eller slutpunkt ligger i Danmark
  • Transitgods, hvor både start- og slutpunkt ligger uden for Danmark

Dette lille notat vil derfor søge at klarlægge dagens godsmængder på bane, herunder deres fordeling på national, international og transittrafik, samt i det omfang det er muligt, på de geografiske ”ophængningspunkter” i Danmark. Allerede her skal det dog gøres klart, at godsstatistikken for jernbane ikke giver mulighed for en korrekt geografisk angivelse af godsstrømmenes start- og slutpunkt, hvorfor det i det følgende arbejde har været nødvendigt at gøre en række antagelser suppleret med eksterne kilder for at få dannet et så konsistent billede som muligt.

Konklusionen på analysen er, at det udgangspunkt der er anvendt i Femern Bælt prognoserne for antallet af godstog, der i 2001 er relevante for Femern Bælt, vurderes at være korrekt.

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket