Brødtekst

Femern-forbindelsen gør Østdanmark landfast med Tyskland og det øvrige Europa, når den efter planen står klar i 2029.

Dermed opstår en ny dynamisk grænseregion, Femern Bælt Regionen, med nye muligheder for vækst og udvikling: Attraktive arbejdspladser, markeder, uddannelser og kulturelt samspil.

Derfor spiller Femern-forbindelsen en central rolle i den udviklingsstrategi, Region Sjælland har lagt frem for de kommende 10 år.

Her er, hvad Region Sjælland bl.a. vil:

Centrum for grønne løsninger
Region Sjælland vil anvende den faste forbindelse som løftestang til at gøre Nordeuropa emissionsfrit.

Femern Bælt-forbindelsen forbedrer den østdanske transportakse markant og vil fra start

reducere CO2-udledning massivt ved transport. Ambitionen er en klimaneutral og emissionsfri transportkorridor, hvor også tung transport omstilles til skinner, el og brint.

Regionen vil samtidig understøtte grænsegeografiens potentiale til at blive en pionerregion for

den grønne omstilling, der kan udvikle løsninger til hele verden, støtte aktivt op om nye

teknologier til den grønne omstilling og binde grøn viden sammen på tværs af grænsegeografien.

Udvikling, samhandel og innovation
Region Sjælland vil nedbryde de barrierer, der forhindrer Femern Bælt-byggeriet i at slå helt igennem som katalysator for vækst og udvikling.

Den forbedrede infrastruktur skal øge mobiliteten på tværs af grænsen for både pendlere, virksomheder og unge under uddannelse. Der skal skabes smidige overgange og den kollektive transport skal være sammenhængende og attraktiv.

Regionen vil forbedre rådgivning til arbejdstagere og virksomheder, der kan udvikle det grænseoverskridende arbejdsmarked samt understøtte udveksling af viden og innovative netværk. Samtidig vil regionen intensivere samarbejdet mellem videninstitutioner og arbejde for sproglige og kulturelle kompetencer, som regionens virksomheder efterspørger.

Muligheder for uddannelse, arbejde og oplevelser
Region Sjælland vil skabe en integreret grænseregionen for alle.

Borgere i Tyskland og Danmark skal gnidningsløst kunne tage en uddannelse, arbejde og opleve uden at skele til grænsen.

Regionen vil sikre gode forbindelser mellem de aktører, der arbejder fokuseret på at skabe lige

adgang for borgere og virksomheder.

Regionen vil understøtte samarbejder og netværk, der er med til at bygge mental og kulturel bro på tværs af geografien. Geografiens borgere skal opleve, at mulighederne bliver flere i takt med, at flere aktører og destinationer rykker fra fjerne til nære.

DE STRATEGISKE MÅL

Region Sjælland har to strategiske mål for at styrke Femern Bælt Regionen frem mod 2034:

2025 – Sammenhængende mobilitet over Femern Bælt
I 2025 er der vedtaget en ambitiøs køreplan for trafikbetjening over Femern Bælt.

Femern Bælt-forbindelsen bliver et trafikalt knudepunkt, som skal servicere såvel den Nordeuropæiske som den lokale og regionale geografi og binde geografierne sammen. Der skal sikres mobilitetsløsninger, som gør transporten over grænsen både attraktiv, tilgængelig og så billig som muligt.

2034 – En integreret grænseregion
I 2034 er Femern Bælt regionen en velfungerende grænseregion for både borgere og virksomheder, hvor landegrænsen ikke udgør en barriere for vækst og udvikling.

I 2034 har antallet af pendlerture over Femern Bælt passeret trafikprognosens estimerede 2,3 mio. Samarbejdet på tværs af grænsen er intensiveret på alle niveauer. Flere unge færdiggør deres uddannelse på tværs af grænsen, og de to arbejdsmarkeder er blevet sammenkoblet til ét. Det reducerer flaskehalse på arbejdsmarkedet og bidrager til øget bosætning og investeringer i Region Sjælland.

Yderligere information
Læs hele Region Sjællands udviklingsstrategi her