Mange job i gigantprojektet Femern Bælt Tunnelen

Lokation

Danmark
DK

Femern A/S bygger for den danske stat den ca. 18 kilometer lange faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Projektet gennemføres som en sænketunnel under Femern Bælt fra Lolland til den tyske ø Femern, og tunnelen bygges med to dobbelte motorveje til den kørende trafik og en to-sporet jernbane til person- og godstog.

Europa bindes sammen
Femern Bælt-forbindelsen er en del af Skandinavien-Middelhavs-korridoren – en af EU’s ni prioriterede hovednet-korridorer. Forbindelsen er en vigtig del af det overordnede europæiske transportsystem. 

Produceres på lokal fabrik
Øst for Rødbyhavn etableres et fabriksanlæg, hvor tunnelelementerne skal produceres. Tunnelelementerne vejer hver 73.500 tons og er forsynet med vandtætte skot, så de kan flyde under bugsering fra fabrikken. De placeres over en udgravet tunnelrende og nedsænkes med stor præcision. Herefter opfyldes tunnelrenden med sand og grus og til sidst et beskyttende lag sten.

Projektet skaber nye arbejdspladser
Byggeriet skaber 4.000 arbejdspladser om året i byggefasen – 3.000 i Danmark og 1.000 på tysk side. For hver arbejdsplads, der skabes på selve byggeriet, skabes én arbejdsplads hos en underleverandør, oplyser Femern A/S. Når forbindelsen åbner, vil drift og vedligehold af tunnelen give 300 varige arbejdspladser i området.

Brugerne betaler
Femern Bælt-forbindelsen finansieres med lån garanteret af den danske stat. Det holder renteudgifterne nede. I sidste ende betales forbindelsen via brugerbetaling og ikke af de danske skatteydere. Samme finansieringsmodel er med succes anvendt på både Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen.

Miljøet vinder
Femern Bælt-tunnelen medfører miljømæssige fordele, fordi den styrker jernbanen som led i en samlet europæisk plan. Jernbanen er en klimavenlig transportform – både hvad angår energiforbrug, luftforurening og CO2-udledning.

Rejsetider forbedres
Med motorvej og jernbane udbygget til høj hastighed vil turen gennem tunnelen gå hurtigt. I tog vil det tage syv minutter. For biler vil det tage ca. 10 minutter, og varierende belysning vil skabe afveksling undervejs. Med tog vil det tage under 3 timer at rejse mellem storbyerne Hamborg og København. I dag tager det mindst 4 ½ timer. Regionalt på strækningen forbedres rejsetiden også markant.

Yderligere information på Femern A/S´ hjemmeside 

Grønt lys for projektet marts 2016
Forligskredsen bag Femern Bælt-forbindelsen bestående af regeringen (Venstre), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik fredag 4. marts 2016 en politisk aftale om det videre forløb for Femern Bælt-projektet.  Aftalen indebærer, at Femern A/S kan forhandle om betingede kontrakter med de foretrukne entreprenører på de fire store anlægsentrepriser.

Anlægsarbejdet på sænketunnelprojektet kan ikke igangsættes, før der foreligger en tysk myndighedsgodkendelse. Kontrakterne vil derfor være betingede af, at der foreligger en endelig tysk myndighedsgodkendelse.

Femern A/S afleverede 15. februar 2017 svar på de 12.600 indsigelser, der blev rejst i forbindelse med den anden høring af Femern-tunnelen i Tyskland.

Den offentlig høring om Femern-forbindelsen i Tyskland blev afsluttet 13. juli 2017 - to uger før tid.

Den slesvig-holstenske transportminister, Dr. Bernd Buchholz, mødtes 25. august 2017 med sin danske kollega, Ole Birk Olesen, i Rødbyhavn på stedet, hvor tunnelfabrikken skal bygges.

Han udtalte ved den lejlighed:

”Vi vil gøre alt for at overholde tidsplanen og stille de fornødne ressourcer til rådighed for at sikre, at processen kan gennemføres rettidigt.”

Dr. Bernd Buchholz sagde ved samme lejlighed, at han forventer en tysk godkendelse af milliard-projektet i 2018 og byggestart i 2020 med åbning af tunnelen i 2028.

Læs også:
De skal bygge Femern Bælt-forbindelsen

Høringssvar
Femern Belt Development har udarbejdet høringssvar til ”Lov om anlæg af en fast forbindelse under Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark”. Læs høringssvar

Se på kort

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket