Historien

Lokation

Danmark
DK

Udviklingsselskabet Femern Belt Development har gennemgået flere forandringer gennem tiderne, både hvad angår navn og organisering. 

Vi har dog altid arbejdet for at sikre medlemskommunerne og Region Sjællands borgere og virksomheder det størst mulige udbytte af den faste forbindelse over Femern Bælt. 

Her er historien:

1995 - Idekomiteen vedrørende en fast forbindelse over Femern Bælt var første skridt
Det daværende Storstrøms Amt tog initiativet til nedsættelse af en idékomité vedrørende etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt. Komitéen fik fhv. industriminister Nils Wilhjelm som formand.
Komitéen lagde gennem 11 år et stort arbejde i at skabe en interesse omkring en fast forbindelse over Femern Bælt og var på dansk side det samlende forum. Komiteen var stærkt medvirkende til også at skabe en interesse for Femern Bælt forbindelsen på tysk side i hhv. Kreis Ostholstein og Landdagen i Kiel.

2003 - Oprettelse af Femern Bælt Sekretariatet
Storstrøms Amt oprettede et Femern Bælt Sekretariat på Råhavegård i Holeby i samarbejde med Kommunesamarbejdet Lolland Falster, Sjælland Syd, Arbejdsmarkedsrådet i Storstrøms Amt, LO og DA i Storstrøms Amt samt kommuneforeningen i Storstrøms Amt.
Brian Gardner Mogensen blev i november ansat som sekretariatsleder.

2005 - Sekretariat blev udvidet, og projekt "Profil" igangsat 
Medio 2005 igangsattes det 3-årige INTERREG-projekt ”Profil” i samarbejde med Kreis Ostholstein. ”Profil” var et fælles dansk-tysk projekt til fremme af kommunikationsstrukturer og arbejdsprocesser på tværs af grænserne for at intensivere integrationen i Femern Bælt Regionen. 
I slutningen af projektets levetid (2008) blev kimen lagt til etablering af Femern Bælt Komitéen.

2006 - Femern Bælt Forum blev etableret
Da amterne blev nedlagt,  besluttedes det, at det videre arbejde i forhold til den faste forbindelse skulle føres videre i en ikke-erhvervsdrivende fond. 
Fonden Femern Bælt Forum blev stiftet i november 2006 af Storstrøms Amt.

2007 - Ny formand
I august 2007 gik fhv. industriminister Nils Wilhjelm af som formand og fhv. skatteminister Svend Erik Hovmand blev udpeget som ny formand for Femern Bælt Forum.

2008 - Ny direktør og nyt projekt
I marts ansatte bestyrelsen direktør Stig Rømer Winther, og organisationen begyndte at vokse og få et mere tydeligt fokus på de store anlægsbyggerier generelt.

I slutningen af 2008 blev det besluttet at omstrukturere Fonden Femern Bælt Forum, og et nyt projekt, "Regional Management", igangsat. 
Formålet med projektet var at arbejde for en integreret Femern Bælt region samt at informere borgerne i forhold til grænserelaterede spørgsmål. "Regional Management" var en videreudvikling af projekt "Profil".

2009 - Nyt navn og ny struktur
Fra og med 01. januar 2009 blev Fonden Femern Bælt Forum en erhvervsdrivende fond med navnet Fonden Femern Belt Development. Fondens bestyrelse udgøres af 9 personer.

Femern Bælt Forum etableres som rådgivende organ for Femern Belt Development.
Forummet består af repræsentanter fra Femern Belt Developments medlemmer, der omfatter erhvervs- og faglige organisationer samt Region Sjælland og kommuner på Sjælland og Fyn.
I september blev Femern Bælt Komitéen etableret som et fælles dansk-tysk rådgivnings- og koordineringsudvalg i forhold til grænseoverskridende anliggender i Femern Bælt Regionen. Femern Bælt Komitéens formål er aktivt at understøtte og udforme udviklingen af Femern Bælt Regionen til en velintegreret og konkurrencedygtig region. Fokus for Komitéens arbejde er at forbedre integrationen. Femern Bælt Komitéen udspringer af projektet "Regional Management".

2010 - Tre nye projekter 
Tre nye projekter sættes i gang:
"Klar til Femern Bælt". Projektets formål var at forberede virksomhederne i Region Sjælland til at få del i opgaverne i tunnelbyggeriet over Femern Bælt.
"BeltTrade". Et dansk-tysk projekt til styrkelse af små og mellemstore virksomheder på begge sider af bæltet gennem kompetenceopbygning og netværksdannelse på tværs af grænsen.
"Produktionssteder". Med dette projekt satte Femern Belt Development sig for at tiltrække erhverv og arbejde til Region Sjælland. Projektets mål var at sikre at mindst ét produktionssted i Region Sjælland, hvilket er lykkedes.

Transportministeren besluttede at udsætte igangsætning af Femern Bælt-projektet fra 2012 til 2014.

2011 - Ny strategi og nyt projekt
I begyndelsen af 2011 udformede Fonden Femern Belt Development en ny strategi for de kommende tre år.
Med projektet "Fælles udvikling og profilering af erhvervsområder i Femern korridoren" arbejder Femern Belt Development sammen med kommunerne langs E47 for at sikre, at erhvervsarealerne udnyttes bedst muligt. Projektet præsenteres på en digital platform, hvor alle medlemskommunernes erhvervsarealer er synlige for såvel nationale som internationale investorer.
Femern Belt Development beskæftigede nu 16 medarbejdere.
Trafikministeren besluttede at udsætte Femern Bælt-projektet fra 2014 til 2015.

2012 – Mange på kursus
Projektet ”Klar til Femern Bælt” ændres til ”Klar til nye muligheder” og udvides med ”Grøn Linje”.
Der blev indgået 334 partnerskabsaftaler med virksomheder. 115 medarbejdere og 326 top- og mellemledere deltog i kursusvirksomhed.

2013 – Projektet voksede
”Klar til nye muligheder” voksede i omfang. 655 deltog i kurser, og der blev i alt blev gennemført 1.600 kursusforløb.

2014 – Projektet forlænget
I ”Klar til nye muligheder” gennemførte 1.364 ledere og medarbejdere et uddannelsesforløb, og der blev indgået 443 partnerskabsaftaler. Flere end 70 virksomheder deltog i en netværkskonference. Projektet blev forlænget til udgangen af marts 2015 med fokus på netværk og etablering af kommercielle netværksgrupper.

2015 – Anlægslov vedtages og ”Klar til”-projektet afsluttes
I februar fremsattes ”Forslag til lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg” for Folketinget. Samtidig sendte Danmark og Tyskland en fælles ansøgning om EU-støtte til projektet af sted til Europa-Kommissionen.
Lovforslaget indeholder dog samtidig en forudsætning om, at Femern A/S ikke kan indgå aftale om de fire store tunnelkontrakter, før forligskredsen i efteråret 2015 har fået forelagt en fornyet vurdering af den samlede økonomi i projektet, herunder en opdateret risikovurdering.
Anlægsloven blev vedtaget 28. april, og dermed er det formelle grundlag for forbindelsens etablering på plads.

Projektet ”Klar til nye muligheder” blev afsluttet i marts med en konference med deltagelse af 200 repræsentanter fra virksomheder i Region Sjælland.
Konsulentvirksomheden LB Analyse siger i hovedkonklusionen af analysen af ”Klar til nye muligheder”, at projektet var rigtigt tænkt. Det har været genstand for en god ledelse og har formået at indfri stort set alle de mål, der var opstillet ved projektets start. Eksempelvis lød en målsætning, at der skulle tiltrækkes 400 virksomheder. Faktisk har 443 virksomheder været tilknyttet projektet. Der er gennemført flere end 70.000 kursustimer.

2016 – Ny formand og succesfuld Fehmarn Link Business Conference

8. juni arrangerede Femern Belt Development i samarbejde med en række partnere den international erhvervskonference Fehmarn Link Business Conference ´16 med fokus på den faste Femern Bælt-forbindelse og udbygingen af Ringsted-Femern Banen. 350 gæster fra ind- og udland deltog, og 55 virksomheder og organisationer var endvidere repræsenteret med business-stande. På konference var der oplæg fra bygherrerne, Femern A/S og Banedanmark, samt flere af de vindende internationale konsortier.

I august gik fhv. skatteminister Svend Erik Hovmand af som formand for Fonden Femern Belt Development,  og Lollands borgmester, Holger Schou Rasmussen, blev udpeget som ny formand.

Hen over sommeren gennemførtes den anden tyske myndighedsbehandling af Femern-forbindelsen. Der indkom flere end 12.000 høringssvar. I december meddelte de tyske myndigheder, at projektet på grund af behandlingen af de tyske høringssvar desværre må udsættes endnu et halvt år. Femern A/S afleverer sine svar på de mange indsigelser i februar 2017, hvorefter der udarbejdes en ny tidsplan for Femern-forbindelsen.

2017 – Øget dansk-tysk samarbejde på flere niveauer
Lolland Kommune og Femern Belt Development vil stille deres erfaringer med forberedelsen af den kommende faste Femern Bælt-forbindelse til rådighed for kommunerne i Ostholstein, hvor den kommende europæiske trafikkorridor føres igennem. Det blev det håndgribelige resultatet, da borgmester og formand for Femern Belt Development, Holger Schou Rasmussen, i februar mødtes med borgmestre og øvrige repræsentanter fra 13 tyske kommuner.

Femern A/S afleverede 15. februar svar på de 12.600 indsigelser, der blev rejst i forbindelse med den anden høring af Femern-tunnelen i Tyskland.

Femur Belt Developments domicil i Rødbyhavn, der også rummer Femern-forbindelsens infocenter.

Femern Belt Development flyttede 1. april tættere på den kommende tunnel-byggeplads, nemlig fra Råhavegård i Holeby til Vestre Kaj 50C i Rødbyhavn i den markante tidligere toldbygning, som ejes af Femern A/S, og som også rummer det danske Infocenter om Femern-forbindelsen.

Borgmestre og embedsmænd fra syv nordtyske kommuner besøgte i begyndelsen af april de store danske bro- og tunnelprojekter. På en studietur tilrettelagt af Femern Belt Development fik de udover spektakulære oplevelser dokumentation for, at projekterne ikke kun er til gavn for trafikken, men at de også skaber nye muligheder for vækst og udvikling lokalt, regionalt og på landsplan.

Slesvig-Holstens minister for økonomi, beskæftigelse, transport og teknologi, Reinhard Meyer, besøgte tirsdag 18. april transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og forligskredsen bag Femern Bælt-projektet. Reinhard Meyer oplyste på mødet, at der ikke forventes yderligere forsinkelser i den tyske proces for myndighedsgodkendelse af sænketunnelen under Femern Bælt, og at godkendelsen ifølge den seneste tyske tidsplan forventes at foreligge medio 2018.

Udenlandske virksomheder interesserer sig i stigende grad for Femern Bælt-projektet og de andre store anlægsopgaver, der er på vej i Østdanmark. For tredje gang havde Femern Belt Development 27. april besøg af en erhvervsdelegation fra Tjekkiet med 16 repræsentanter fra 8 tjekkiske virksomheder fra bygge- og anlægssektoren og servicesektoren samt repræsentanter fra den tjekkiske ambassade.

Et flertal blandt indbyggerne i Slesvig-Holsten og Hamborg går ind for den faste Femern Bælt-forbindelse. Det viste en meningsmåling foretaget af meningsmålingsinstituttet Ipsos Observer for den tyske organisation Beltoffen, Femern Belt Development og IHK i Slesvig-Holsten, der blev offentliggjort i maj. Blandt de 1.000 deltagere i meningsmålingen er 43 procent meget positive over for den faste forbindelse, mens 19 procent forholder sig kritisk til projektet.

Væsentlig information, spændende debat og givende mingling. Denne cocktail af viden og samvær blev mikset i Femern Belt Developments telt ved Folkemødet på Bornholm i dagene 15.-18. juni.
Omdrejningspunktet for rækken af events i teltet var Femern Bælt forbindelsen og de muligheder, der opstår, når Danmark og Tyskland knyttes endnu tættere sammen.

Den offentlig høring om Femern-forbindelsen i Tyskland blev afsluttet 13. juli - to uger før tid.
Femern-tunnelen har gennem det seneste år været i høring i Tyskland. Sidste fase af høringen omfattede en række større høringsmøder med bl.a. tyske myndigheder, lodsejere, miljøorganisationer og virksomheder. 

Femern Bælt-forbindelsen er vigtig for Slesvig-Holsten, for Tyskland og for Skandinavien.
Det fastslog den slesvig-holstenske transportminister, Dr. Bernd Buchholz (til højre på foto), da han 25. august besøgte sin danske kollega, Ole Birk Olesen, i Rødbyhavn.
”Vi vil gøre alt for at overholde tidsplanen og stille de fornødne ressourcer til rådighed for at sikre, at processen kan gennemføres rettidigt,” understregede Bernd Buchholz. Han forventer en tysk godkendelse af milliard-projektet i 2018 og byggestart i 2020 med åbning af tunnelen i 2028.

Team BeltMedia Lab, fra venstre Florian Sötje, Kieler Nachrichten, Beke Zill, Lübecker Nachrichten, Simon de Visme, Sjællandske Medier og orten Skov Madsen, Lolland-Falsters Folketidende.

Under overskriften ”BeltMedia” har to danske og to tyske aviser indledt et samarbejde hen over Femern Bælt. De deltagende aviser er Kieler Nachrichten, Lübecker Nachrichten, Sjællandske Medier og Lolland-Falsters Folketidende, der på initiativ af Femern Belt Development løbende mødes på chefredaktør-niveau for at drøfte emner af fælles interesse. Samarbejdet førte i august og september til offentliggørelse af en større fælles artikelserie fra Femern Bælt regionen i de fire aviser, skrevet af (foto fra venstre): Florian Sötje, Kieler Nachrichten, Beke Zill, Lübecker Nachrichten, Simon de Visme, Sjællandske Medier og Henrik Skov Madsen, Lolland-Falsters Folketidende.
Læs mere og se artiklerne

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket