Trafik

Development Corridor Berlin Rostock Gedser Oresund region 2004

This study (1st phase) analyses traffic demand (up to 2015) in the relevant competition corri- dor of the Rostock-Gedser line, for passengers and freight, by road and by rail. It describes the competitive position of this route compared to other routes today and in the future (with improvements at the Fehmarn Belt and at other hinterland lines) and identifies the catchment area of Rostock-Gedser. On this basis, a rough estimate of potential traffic volumes to be at- tracted to Rostock-Gedser is made, assuming specified improvements.

Accessibility study for road traffic in the STRING area 2001

The analyses in this report illustrates some of the more general - or strategic - consequences for road traffic due to a construction of a fixed Fehmarn Belt link.

The analysis has been prepared for and presented by PRODEC Planning Consultants at the STRING workshop 11-12 January 2000 in Sorø, Denmark.

The methodological approach has been to use a geographical information system (ArcInfo GIS) to model and illustrate the total traveltime and travelcost, both before and after a construction of a fixed Fehmarn Belt link as well as the potential changes.

Pendling i Storstrøms Amt 1998

Der er sket drastiske ændringer i det frodige sydøstlige hjørne af Danmark gennem de seneste 50 år. Dengang var der fuld beskæftigelse i landdistrikterne og i byernes industrier. Siden er landbruget blevet effektiviseret, mange industrier er nedlagt, og statslige omlægninger har svækket beskæftigelsen.

I samme periode har pendlingen fået stor betydning i amtet. 20.000 mennesker pendler hver dag ud af Storstrøms Amt. I byerne er pendlingen en reel vækstparameter. Og i mange landområder det eneste værn mod affolkning.

Forbindelsen over Femer Bælt - forundersøgelser [1] og Femer Bælt - Traffic Demand Study [2] 1997

I „Femer Bælt - Traffic Demand Study“ fremlægges resultaterne af en kompleks prognose for trafikmængden over Femer Bælt i år 2010. Undersøgelsens hoved-formål har været at udvikle en trafikmodel (FTC-model). Modellen er rumligt og strukturelt udformet således, at den omfatter den samlede trafik og alle trafiktyper over en skæringslinje fra tilgangen til Østersøen til den midterste del af Østersøen og dermed i princippet den samlede trafikmængde mellem Central- og Nordeuropa („Østersø-snit“). Person- og godstrafikken er behandlet i to separate delmodeller.

Facts about Fehmarn Belt 1995

Med vedtagelsen af anlægsloven for en fast forbindelse over Øresund blev signalet givet til igangsætning af planlægningsarbejdet for en eventuel fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femer Bælt. I artikel 21 i den dansk-svenske regeringsaftale om Øresundsforbindelsen fra den 23. marts 1991 hedder det således, at den danske regering erklærer sig rede til at arbejde for, at en fast forbindelse over Femer Bælt bliver gennemført under forudsætning af, at hensyn til miljø og økonomi kan tilgodeses.

Delrapport 3 - Den fremtidige trafik mellem Skandinavien og Kontinentet - prognoser og vurderinger 1994

Formålet med nærværende rapport er at beskrive og analysere forventningerne til den fremtidige trafikudvikling mellem Skandinavien og Kontinentet. Fokus er rettet mod de forventede konsekvenser af en fast Femern Bælt forbindelse. Der tages dels udgangspunkt i den hidtidige udvikling, som bl.a. er beskrevet i delrapport nr. 2, dels i allerede offentliggjorte prognoser for trafikudviklingen. Da resultaterne af denne rapport finder anvendelse i det videre arbejde med projektet, er hovedvægten lagt på godstransport.

Delrapport 2 - Trafikken mellem Skandinavien og Kontinentet - et tilbageblik 1994

Formålet med undersøgelsen er at belyse den hidtidige udvikling i såvel person- som godstrafikken mellem på den ene side Norge, Sverige og Danmark, og på den anden side det europæiske kontinent.
Strukturen i rapporten vil være sådan, at der indledningsvis vil blive foretaget en analyse af de skandinaviske landes samhandelsmønster med EU-landene samt en belysning af landenes generelle udenrigshandel. Der vil blive lagt vægt på en analyse af modalsplittet, hvilket vil sige de forskellige transportformers andel af godstransportmarkedet.

Trafikgrundlag, miljø, tekniske løsningsmuligheder og økonomi ved etablering af faste forbindelser over Øresund og Femern Bælt 1990

Notatet indeholder en kortfattet gennemgang af resultaterne fra de seneste analyser af trafikgrundlaget og økonomien i faste forbindelser over Øresund og Femern Bælt, jfr. Øresundsudvalgets rapport fra 1989 og ScanLinks rapport om Femernforbindelsen fra i år.

Fixed Link across Fehmarn Belt 1990

The economic evaluation of a fixed link across Fehmarn Belt is carried out in principle by applying the model previously developed for Scandinavian Link for evaluation of infrastrueture projects in Scandinavia. Modifications of the model have been introduced, and data have been updated to the latest available year, 1987. The zonal system, however, has been maintained in the present study.

Abonnér på Trafik

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket