Erhverv

Analyse af de regionale effekter Sammenfatningsnotat 2006

I juni 2004 blev der offentliggjort en analyse af de dynamiske og strategiske effekter af en fast forbindelse over Femern Bælt. Analysen viste, at den faste forbindelse forventes at få de forholdsvis største langsigtede effekter for de regioner, der er beliggende tættest på forbindelsen. Analysen kvantificerede nogle af disse effekter. Værdien heraf blev opgjort til ca. 3 mia. kr.

I forlængelse heraf er der gennemført en fælles dansk-tysk analyse af de regionale effekter for Storstrøms Amt og Kreis Ostholstein af Femern Bælt-forbindelsen.

Storebælt og Femer Bælt 2000

Med Storebæltsbroen er integrationen mellem Øst- og Vestdanmark øget. Ligesom trafikken i forhold til færgerne er øget markant. Efter to år har man på Storebælt oplevet en tilpasning i første omgang for privatbilisterne og i den senere tid for erhvervslivet. Storebæltsforbindelsen kan imidlertid ikke opfattes isoleret, således er den faste forbindelse over Øresund åbnet ligesom en fast forbindelse over Femer Bælt diskuteres.

Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt 1998

3 ud af 5 virksomheder i Storstrøms amt forventer, at etableringen af en fast forbindelse over Femer Bælt vil have positiv indvirkning på virksomhedens økonomi og vækstmuligheder. Næsten alle de resterende virksomheder forventer, at situationen vil være uændret.

Generelt er det virksomhederne på Lolland-Falster, der har de mest positive forventninger. Det er dog stadigvæk over halvdelen af virksomhederne i den nordlige del af Storstrøms amt, der mener, at en Femer Bælt forbindelse vil være positivt for virksomheden.

Betydningen af en fast forbindelse over Femer Bælt for internationale transporter og netværk 1998

  • Landene rundt om Østersøen har gode muligheder for at udnytte den forventede positive økonomiske udvikling og af EUs udvidelse mod øst.
  • Nordtyskland, Danmark og i en vis grad Sydsverige danner en naturlig bro for handelen mellem på den ene side Polen, Baltikum og Rusland og på den anden side Vesteuropa samt for handelsvejene til Amerika og det fjerne Østen.
  • Med de nye faste forbindelser over Store Bælt og Øresund skabes et storbyområde i det sydlige Skandinavien med København som centrum.

Konsekvenser af en fast Femer Bælt forbindelse for erhvervslivet på Fyn og i Syd- og Sønderjylland 1997

Formålet med dette projekt er at belyse de mulige erhvervsmæssige konsekvenser af en fast forbindelse over Femer Bælt for Fyns, Ribe, Sønderjyllands og Vejle amter.

Det overordnede formål med projektet har været at belyse konsekvenserne af en fast forbindelse over Femer Bælt for

  • lokalisering af industri- og handelsvirksomheder
  • den regionale struktur af transporterhvervet.

Sekundært har formålet været at etablere og opstille et validt datamateriale til belysning af ovenstående, baseret på den tilgængelige erhvervs- og transportstatistik. 

Delrapport 1 - Analyse af erhvervsstrukturen i Fyns, Vejle, Ribe og Sønderjyllands amter 1993

Formålet med nærværende rapport er at analysere erhvervsudviklingen i Vejle, Ribe, Sønderjyllands og Fyns amter. For at tilvejebringe et ordentligt analysegrundlag belyses forholdene i perioden fra 1981 og frem til i dag. Udgangsåret er begrundet af den anden verdensomspændende oliekrise i 1979, som havde betydelig indflydelse på samfundsudviklingen, og hvor de umiddelbare og direkte konsekvenser først havde fortaget sig et par år senere. Herved muliggøres en reel vurdering af udviklingen. Dernæst analyseres erhvervsstrukturen i de fire amter.

Abonnér på Erhverv

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket